Hava Durumu

13 Maddede 2019 yılı Asgari Ücret Desteği

2019 asgari ücret desteği uygulamasının usul ve esasları SGK 22.03.2019 tarihli, 2019/8 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.

7162 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme uyarınca işverenlere,

 • 500’ün altında çalışanı olan işyerleri için günlük 5,00 TL/aylık 150,00 TL,
 • 500 ve üstünde çalışanı olan işyerleri için günlük 3,36 TL/aylık 100,80 TL

olmak üzere 2019 yılında 12 ay boyunca tutarlarında  Asgari Ücret Desteği sağlanacak.

2019 yılı Asgari Ücret Desteği ile ilgili 22.03.2019 tarihli ve 2019/8 sayılı Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesinde:

5510/4-1 (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

Kapsam

2016, 2017, 2018 yıllarında uygulanmış olan asgari ücret desteği:

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10.Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen “Geçici 78.Madde” ile 2019 yılının tamamında ve 12 ay olarak sürdürülmesi öngörülmüştü.

2019 yılı asgari ücret desteği ile ilgili 22.03.2019 tarihli ve 2019/8 sayılı SGK Genelgesinde:

5510/4-1 (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

1-) 2019 öncesi tescil edilen işyerleri için:

2019 yılında destekten yararlanılacak ay için 2018 yılının aynı ayına ilişkin verilen APHB/MPHB’de uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan prime esas günlük kazancı 102 TL ve altında bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından APHB/MPHB ile bildirimi yapılan 5510/4-1 (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalamasının;

 • 500’ün altında olması halinde 5 TL,
 • 500 ve üzerinde olması halinde 3,36 TL,

İle çarpılması suretiyle Asgai Ücret destek tutarı hesap edilecektir.

2-) 2019 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerleri için Asgari Ücret Desteği Hesaplanması

2019 yılında destekten yararlanılacak ayda/dönemde bildirilen uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; 500’ün altında olması halinde 5 TL, 500 ve üzerinde olması halinde ise 3,36 ile çarpılması suretiyle destek tutarı hesap edilecektir.

3-) 2018 yılı sonuna kadar hiç sigortalı bildirimi yapmayan işyerlerinin Asgari Ücret Desteğinden yararlanması

2019 yılında tescil edilmiş olan işyerleri gibi destekten yararlanacaklardır.

4-) 2018 yılı için 102 TL olan günlük kazanç sınırı:

 • 6356 sayılı Sendikalar ve TİS Kanunu hükümleri uyarınca TİS’ne tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için bu tutarın 203 TL,
 • 3213 sayılı Kanunun Ek 9.Maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 271 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

5-) İşverenlerin Asgari Ücret Desteğinden yararlanma şartları:

 • 2019 yılının ilgili ayına ait APHB veya MPHB’nin yasal süresi içerisinde verilmesi,
 • 2019 yılına ait APHB veya MPHB’lerden doğan sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmiş veya borç varsa taksitlendirilmiş olması,
 • 2019 yılına ilişkin prim, İPC ve bunlara ilişkin GC ve GZ borcunun bulunması,
 • 2019 yılı içinde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmiş ve sigortalı olarak bildirdiklerinin de fiilen çalıştırılmış olması, denetim ve kontrolle yetkili olan memurlarca aksine bir tespitin yapılmamış olması,
 • 2019 yılında çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazançlarının SGK’ya eksik bildirilmemiş olması,

2019 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerlerinin; SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi asgari ücret desteğinden yararlanılabileceği gibi, APHB veya MPHB’den kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

6-) Asgari Ücret Desteğinde En az sigortalı bildirim sınırı:

2019 öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için, 2018/Ocak-Kasım döneminde uzun vadeli sigorta kollarına tabi 5510/4-1 (a) kapsamında en az sigortalı bildirimi yapılan aydan 2019 yılının ilgili ayında daha az uzun vade sigorta kollarına tabi sigortalı bildirimi yapılması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

7-) Asgari Ücret Desteğinde Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti nasıl yapılır?

Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki APHB veya MPHB kayıtlı sigortalı sayısından iptal nitelikte olanlardakiler düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

8-) Alt işverenlerin Asgari Ücret Desteği yararlanması:

 • Asgari ücret desteğinin hesaplanmasında, prim ödeme gün sayısı, toplam sigortalı sayısı, ortalama sigortalı sayısı, 2018 yılındaki uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı ve prime esas kazanç hesabı konusunda yukarıda belirtilen hususlar asıl işveren ve her bir alt işveren yönüyle ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 • Alt işverenler, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma borcu bulunmasına rağmen kendi alt işverenliğinden kaynaklanan borcu bulunmayan ve “2019 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan işyerlerine ilişkin İş Ve işlemler" başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanan alt işveren destekten yararlanmaya devam edecektir.
 • Alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirdiği sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili alt işverenlerin destek tutarları geri alınacak, buna karşın asıl işverenin destek tutarı ise geri alınmayacaktır. Ancak, asgari ücret desteğinin iptalinden dolayı alt işverene çıkacak borçlardan asıl işveren de müteselsilen sorumlu olacaktır.

9-) İşyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda Asgari Ücret Desteği

 • İşyerini devralan veya işyeri intikal eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden işyeri bildirgesi alınmak suretiyle işlemler yürütüldüğünden, asgari ücret desteği uygulamasında devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması,
 • Adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi "adres değişikliği" seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılması,

Gerekmektedir.

10-) Asgari Ücret Desteği ile birlikte yararlanılamayacak SGK teşvikleri

4447 sayılı Kanunun:

 • Geçici 17.Maddesindeki 687,
 • Geçici 19.Maddesindeki 7103,
 • Geçici 20.Maddesinde “bir senden bir benden” Teşviklerden yararlanan sigortalılar için söz konusu teşviklerden yararlanılan aylarda asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır.

Ancak, 1.1.2019 tarihinden önce tescil edilmiş işyerleri bakımından 2018 yılının aynı ayında bu teşviklerden bildirilen sigortalıların bulunması halinde söz konusu sigortalılar asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesabında dikkate alınacaktır.

11-) Asgari Ücret Desteğinde Muvazaalı işlemler:

 • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması,
 • Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi, Gibi muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan,
 • Sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen, İşyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı ile birlikte geri alınacaktır.

 12-) Asgari Ücret Destek tutarının mahsubu:

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak olan destek tutarları işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta prim borçlarından mahsup edilecektir.

13-) Asgari Ücret Desteğinde Başvuru şartı:

Destekten yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak olup, belirtilen şartları taşıdığı sistem tarafından tespit edilen işverenler destekten yararlanacaktır.

212 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Yönetimi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.93247.9641
Euro9.38769.4252
Takvim
Saat